fbpx

Munkavédelmi képviselők képzése

  1. január 1-től jogszabály írja elő, hogy megválasztott munkavédelmi képviselőknek kötelező 8, ill. 16 órás képzésen részt venni.

 

A 16 órás alapképzés (Ny.sz.: E-000083/2014/D004) főbb témakörei:

  • a munkavédelemről általában
  • a munkavédelem jogi szabályozása
  • a munkavédelmi képviselő
  • a munkavédelmi képviselő feladatai a gyakorlatban ( 40.000 Ft)

A 8 órás továbbképzés (Ny.sz.: E-000083/2014/D005) főbb témakörei:

  • a munkavédelemre vonatkozó jogszabályok és egyéb szabályozók aktualitásai
  • a munkavédelmi képviselő
  • érdekegyeztetés a gyakorlatban  ( 24.000 Ft)

A fo­lya­ma­to­san vál­to­zó mun­ka­vé­del­mi jog­sza­bá­lyok ren­ge­te­gé­ben a vál­la­la­tok szá­má­ra egy­re na­gyobb ki­hí­vást je­lent az el­iga­zo­dás. A mun­ka­vé­del­mi elő­írá­sok nem is­me­re­te, és eb­ből ki­fo­lyó­lag be nem tar­tá­suk ko­moly ve­szélyt je­lent a vál­la­la­tok mű­kö­dé­sé­re és dol­go­zó­i­nak egész­sé­gé­re. A mun­ka­vé­del­mi és kör­nye­zet­vé­del­mi prob­lé­mák mel­lett ko­moly bír­sá­got is von­hat maga után a jog­sza­bá­lyok hely­te­len al­kal­ma­zá­sa. Fenti képzéseinkkel ebben kívánunk segíteni Önöknek. Várjuk jelentkezésüket!

Jelentkezem